Chân Gà Ngâm Sả Tắc Lagi BONFOOD

55

500g chân gà
Kèm 1 bịch nước chấm